NCC Seychelles

Konvansyon Lo Drwa Zanfan

Adopte par Lasanble Zeneral Nasyon Ini le 20 Novanm 1989.

REZIMEN PROVIZYON PRENSIPAL

PREFAS
Prefas i kouver bann prensip debaz Nasyon Ini ek provizyon spesifik serten trete ek proklanmasyon drwa imen. I reafirm lefe ki zanfan, akoz zot vilnerabilite, zot bezwen swen spesyal ek proteksyon e i met gran lanfaz lo swen primer e sa responsabilite lafanmiy koman protekter.  Sa prefas i osi reaffirm sa bezwen legal e lezot proteksyon ki en zanfan i bezwen avan e apre son nesans, lenportans respe pour valer kiltirel kominote sa zanfan, e rol premordyal korperasyon enternasyonal dan proteksyon drwa zanfan.

TEKS
REZIMEN PROVIZYON PRENSIPAL

LARTIK 1
Definisyon en zanfan - En zanfan i ganny konsidere konman en zanfan letan i ankor anba laz 18 an, amwen ki lalwa nasyonal i rekonnet laz mazorite pli boner ki 18 an.

LARTIK 2
Non–diskriminasyon - Tou bann drwa i aplikab pour tou zanfan san leksepsyon.  I devwar e lobligasyon Leta pour protez zanfan kont nenport form diskriminasyon e pour pran aksyon pozitiv pour promouvwar zot drwa.

LARTIK 3
Byennet en zanfan - Tou aksyon konsernen en zanfan i pran antyerman an kont son byennet ek lentere.  I devwar Leta pour fourni sa zanfan swen adekwat letan paran, oubyen lezot dimoun ki annan responsibilite sa zanfan pa arive fer li.

LARTIK 4
Lenplimantasyon bann drwa - I devwar Leta pour fer tou son mye pour enplimant bann drwa ki trouve dan sa Konvansyon.

LARTIK 5
Gidans paran e kapasite devlopman en zanfan - Leta i devret respekte drwa ek responsibilite paran e fanmiy pour fourni gidans apropriye ki dan byennet devlopman en zanfan.

LARTIK 6
Sirvivans ek devlopman - Sak zanfan i annan en drwa a lavi e Leta i annan en lobligasyon pour asir sirvivans ek devlopman sak zanfan.

LARTIK 7
Non ek nasyonalite - I drwa en zanfan pour li ganny en non ler i ne.  I drwa sa zanfan pour ganny en nasyonalite e, i son drwa otan ki posib, pour li konn son paran e i son drwa pour li ganny okipe par son paran.

LARTIK 8
Prezervasyon lidantite - Leta i annan en lobligasyon pour li protez, e si neseser, re-etabli laspe debaz lidantite en zanfan.  Sa i enkli son non, nasyonalite e lyen familyal.

LARTIK 9
Separasyon avek paran - I drwa en zanfan pour li viv e reste avek son paran, amwen ki sa i ganny trouve enkonpatib avek byennet e lentere sa zanfan. I osi drwa sa zanfan pour reste e gard kontak avek tou le de paran si i’n separe avek enn ouswa tou le de paran.

LARTIK 10
Reinifikasyon familyal - Tou zanfan ek zot paran i annan drwa kit nenport pei pour retourn dan zot pei natal pour bann rezon reinifikasyon, rankont ouswa pour gard sa relasyon zanfan – paran.

LARTIK 11
Transfer ilegal e non-retour - I devwar Leta pour anpes  paran ouswa en lot dimoun kidnap e gard en zanfan a letranze.

LARTIK 12
Lopinyon zanfan - I drwa en zanfan pour li eksprim son lopinyon libreman e ki son lopinyon i ganny pran an kont dan nenport keksoz ouswa prosedir ki konsern li.

LARTIK 13
Liberte lekspresyon - I drwa en zanfan pour eksprim son pwennvi, rod lenformasyon, propoz lide ouswa lenformasyon ki i konnen, san pran kont bann frontier ouswa baryer.

LARTIK 14
Liberte panse, konsyans e relizyon - Leta i devret annan respe pour liberte panse, konsyans e relizyon en zanfan , sou rezerv gidans apropriye bann paran.

LARTIK 15
Liberte lasosyasyon - Tou zanfan i annan en drwa pour rakontre lezot zanfan / dimoun, zwenn ouswa form bann lasosyasyon.

LARTIK 16
Proteksyon lavi prive - Zanfan i annan drwa ganny proteze  kont lenterferans avek zot lavi prive, fanmiy, lakour e korespondans e kont difarmasyon ek kalonmni.

LARTIK 17
Akse avek lenformasyon apropriye - Leta pou asir akse bann zanfan avek lenformasyon ek resours materyel sorti kot bann sours divers e i pou ankouraz lamas medya pour difiz lenformasyon ki pou benefis sa zanfan lo nivo sosyal e kiltirel e osi pran mezir neseser pour protez zanfan kot resours materyel ki kapab koz danze.

LARTIK 18
Responsabilte paran - Paran i annan sa responsabilite primordyal pour elve e fer grandi son zanfan e zot ganny siport Leta pour sa.  Leta i fourni paran avek lasistans apropriye pour ed li elve e fer grandi son zanfan.

LARTIK 19
Proteksyon kont labi e neglizans - Leta pour protez zanfan kont tou form move tretman par paran ek lezot dimoun ki annan responsabilite sa zanfan e i pou met an plas bann progranm sosyal ki apropriye pour anpes labi e move tretman lo bann viktim.

LARTIK 20
Proteksyon en zanfan ki napa fanmiy - Leta i oblize fourni proteksyon spesyal pour bann zanfan ki napa sa lanvironnman familyal e i osi son devwar pour asire ki lezot mwayen tel ki lezot swen familyal apropriye ouswa lenstitisyon i disponib dan bann ka parey.

LARTIK 21
Ladopsyon - Dan bann pei kot ladopsyon i legal ouswa ganny rekonnet, ladopsyon i ganny fer selman dan lentere sa zanfan, e avek lotorizasyon lotorite konpetan e konsernen e an prenan kont sekirite sa zanfan.

LARTIK 22
Zanfan  refizye - Proteksyon spesyal i ganny donnen pour en zanfan refizye oubyen en zanfan ki pe rod stati refizye.  I devwar Leta pour korpore avek bann lorganizasyon ki fourni bann tel proteksyon ek lasistans.

LARTIK 23
Zanfan avek dezabilite - En zanfan avek dezabilite i merit ganny swen spesyal, ledikasyon e formasyon pour ed li viv en lavi ere, onnet e avek dinyite.  Sa ava ed sa zanfan ganny sa  konfidans dan limenm e entegre li byen sosyalman.

LARTIK 24
Lasante ek servis lasante - I drwa en zanfan pour li ganny pli o standar lasante e swen medical posib. Leta i devret met plis lanfaz lo bann provizyon primer ek prevansyon swen lasante, lo ledikasyon lasante piblik e lo rediksyon tau mortalite anfanten.  Zot bezwen ankouraz korperasyon enternasyonal lo sa nivo e asire ki okenn zanfan pa ganny prive akse avek servis lasante ki efektif.

LARTIK 25
Evalyasyon regilye bann landrwa plasman - Landrwa kot zanfan ki’n ganny plase par Leta pour rezon swen, proteksyon ouswa tretman, i devret ganny evalye regilyerman.

LARTIK 26
Sekirite Sosyal - I drwa en zanfan pour li benefisye anba sistenm sekirite sosyal, ki konpri lasirans sosyal.

LARTIK 27
Standar lavi - I drwa en zanfan pour annan en standar lavi apropriye avek son devlopman fizik, mantal, spirityel, moral e sosyal.  Paran i annan sa responsabilite primordyal pour asire ki son zanfan i annan en standar lavi adekwa.  I devwar Leta pour fer sir ki sa i ganny realize e ki i le ka.  Responsabilite Leta i kapab enkli donn lasistans materyel paran ek zanfan.

LARTIK 28
Ledikasyon - I drwa en zanfan pour li ganny ledikasyon, e  i devwar leta  pour asire ki ledikasyon primer i gratwi e obligatwar, ki i ankouraz diferan form ledikasyon segonder aksesib pour sak zanfan e fer ledikasyon pos segonder disponib ouswa alaporte tou zanfan ki annan sa kapasite kontinyen etidye a bann nivo pli avanse. Disiplin skoler i devre konsistan avek drwa e dinyite en zanfan. Leta i devret angaz li dan bann korperasyon enternasyonal pour enplimant sa drwa.

LARTIK 29
Lobzektif Ledikasyon - Ledikasyon i devret annan pour lobzektif devlopman  personnalite, talan, abilite mantal e fizik en zanfan o maksimonm. Ledikasyon i devret pe prepar sa zanfan pour en lavi adilt aktif dan en sosyete lib e devlop respe pour paran sa zanfan, son prop lidantite kiltirel, langaz e valer, e pour valer kiltirel lezot.

LARTIK 30
Zanfan popilasyon endizenn - Zanfan sorti dan kominote minoriter ouswa popilasyon endizenn, zot annan drwa apresye zot prop kiltir e met an aplikasyon zot relizyon ek langaz.

LARTIK 31
Aktivite Lwazir, rekreasyonnel e kiltirel - I drwa en zanfan pour li pour apresye lwazir, pour zwe e partisip dan bann aktivite kiltirel e artistik.

LARTIK 32
Travay anba laz - I drwa en zanfan pour li ganny proteze kont nenport travay ki poz en danze pour son lasante, ledikasyon e devlopman. Leta i devret etabli laz minimonm pour lanplwa e regilariz kondisyon travay.

LARTIK 33
Labi drog - Tou zanfan i devret ganny proteze kont litilazasyon drog e zot devret osi ganny anpese pour partisip dan prodiksyon ek distribisyon sa bann sibstans/drog.

LARTIK 34
Leksplwatasyon seksyel - Leta i devret protez zanfan kont labi e leksplwatasyon seksyel, ki enkli prostitisyon e pornografi.

LARTIK 35
Lavant, trafik e kidnaping zanfan - I devwar Leta pour fer tou sa ki dan son kapasite pour anpes lavant, trafik e kidnapping bann zanfan.

LARTIK 36
Lezot form leksplwatasyon - I drwa en zanfan pour li ganny proteze kont nenport form leksplwatasyon ki kapab poz danze pour okenn laspe son byennet ki pa kouver dan lartik 32, 33, 34 e 35.

LARTIK 37
Tortir e privasyon liberte - Okenn zanfan pa devret ganny tortire, sibir move ouswa tretman kriyel, pinisyon, arestasyon ilegal oubyen privasyon liberte.  Pinisyon kapital e lanprizonnman a vi san posibilite ganny large, i enterdi pour bann lofans ki’n ganny komet par zanfan anba 18 an.  Nenport zanfan ki ganny prive son liberte pou ganny separe avek bann adilt, amwen ki sa i ganny trouve pa dan lentere sa zanfan.  En zanfan ki pe ganny detenir pou ganny lasistans legal ouswa lezot mwayen lasistans osi byen ki kontak avek son fanmiy.

LARTIK 38
Konfli arme - Parti leta pou pran tou mezir posib pour asire ki zanfan anba 15 an pa enplike direkteman dan konfli arme.  Okenn zanfan anba 15 an pa devret angaz zot dan okenn lafors defans.  Leta i bezwen asir proteksyon ek swen bann zanfan ki ganny afekte par konfli arme parey in dekrir anba lalwa enternasyonal.

LARTIK 39
Swen reabilitasyon - Leta i devret asire ki sa zanfan ki viktim konfli arme, tortir, neglizans, move tretman oubyen leksplwatasyon, i resevwar tretman ouswa swen apropriye pour zot rekiperasyon ek re-entegrasyon sosyal.

LARTIK 40
Ladministrasyon lazistis pour zanfan - En zanfan ki an konfli avek lalwa,  i annan drwa pour li ganny trete dan en fason ki  promouvwar son sans dinyite e valer imen, an prenan kont son laz  e avek bi ed li re-entegre dan lasosyete.  Sa zanfan i bezwen annan serten garanti osi byen ki lasistans legal ouswa lezot lasistans, pour son defans.  Prose zidisyer osi byen ki plasman enstitisyonnel i devret ganny evite otan ki posib.

LARTIK 41
Respe pour standar eleve - Letan standar ki annan relevans avek drwa zanfan, ki aplikab dan lalwa lo nivo nasyonal e enternasyonal, i pli eleve ki sa bann ki dan sa konvansyon, sa standar pli eleve i devret ganny aplike.

LARTIK 42 – 54
Lenplimatasyon

Provizyon lartik 42-54 i prevvwar:

  1. Lobligasyon  Leta pour fer konnen adilt koman tou bann zanfa, tou sa bann  drwa ki egziste dan sa konvansyon.
  2. Kreasyon en Komite lo drwa zanfan ki konpri dis (10) eksper, ki pou konsider rapor ki bann parti Leta pour sa Konvansyon ava soumet de an apre ratifikasyon e tou le senk an apre sa.  Sa konvansyon ava antre an fors e sa Komite ava ganny etabli enn fwa ki 20 pei ava’n ratifye li.
  3. Bann parti Leta i bezwen fer zot rapor disponib pour tou manm piblik an zeneral.
  4. Sa Komite ava propoze ki letid spesyal lo bann size spesifik an relasyon avek drwa zanfan i ganny fer, e met sak parti Leta osi byen ki Lasanble Zeneral Nasyon Ini okouran bann evalyasyon.
  5. Avek bi pour “ promouvwar lenplimantasyon efektif sa Konvansyon e osi pour ankouraz korperasyon enternasyonal’’, bann lazans spesyalize Nasyon Ini (tel ki ILO, WHO, UNESCO e UNICEF) i ava kapab asiste bann miting sa Komite. Ansanm avek bann lezot lorganizasyon ki ganny rekonnet konman “konpetan’, enkli lorganizasyon non-gouvernmantal (NGO) ki annan drwa konsiltatif avek Nasyonal Ini (UN) e bann lezot lazans Nasyon Ini tel ki UNHCR, i a kapab soumet lenformasyon pertinan avek sa Komite e zot ava  ganny demande pour donn konsey lo lenplimantasyon optimal sa Konvansyon.